Menu

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure en Schoonheidssalon Josje en een cliënt waarop Pedicure en Schoonheidssalon Josje deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Pedicure en Schoonheidssalon Josje zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure en Schoonheidssalon Josje zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure en Schoonheidssalon Josje melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure en Schoonheidssalon Josje het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Pedicure en Schoonheidssalon Josje moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Pedicure en Schoonheidssalon Josje vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website: www.schoonheidssalonjosje.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure en Schoonheidssalon Josje vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website: www.schoonheidssalonjosje.nl.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Pedicure en Schoonheidssalon Josje vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure en Schoonheidssalon Josje aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure en Schoonheidssalon Josje neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart systeem. Pedicure en Schoonheidssalon Josje behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure en Schoonheidssalon Josje zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Pedicure en Schoonheidssalon Josje is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure en Schoonheidssalon Josje verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Pedicure en Schoonheidssalon Josje is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Pedicure en Schoonheidssalon Josje is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

8. Garantie
Pedicure en Schoonheidssalon Josje  geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling. Deze garantie vervalt indien:
•    De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
•    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet opvolgt.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure en Schoonheidssalon Josje.
Pedicure en Schoonheidssalon Josje moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure en Schoonheidssalon Josje de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
https://www.provoet.nl/websites/provoet2013/docs/Consumentenfolder_ProVoet_v2.pdf

10. Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicure en Schoonheidssalon Josje en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.