Menu

Privacy beleid

Pedicure en Schoonheidssalon Josje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Pedicure en Schoonheidssalon Josje
Noorderkroon 14
1188AC Amstelveen
06-54643790

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pedicure en Schoonheidssalon Josje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoon nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
– De voor u relevante medische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pedicure en Schoonheidssalon Josje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om indien nodig contact met u op te kunnen nemen.
– Om de behandeling zo zorgvuldig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Pedicure en Schoonheidssalon Josje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (Josje Vos, eigenaresse van Pedicure en Schoonheidssalon Josje) tussen zit. Pedicure en Schoonheidssalon Josje gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
-Website en E-mail
-Pedicure en Schoonheidssalon Josje maakt geen gebruik van cookies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pedicure en Schoonheidssalon Josje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als u de salon 2 jaar lang niet bezocht heeft worden uw gegevens uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pedicure en Schoonheidssalon Josje verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pedicure en Schoonheidssalon Josje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalonjosje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Pedicure en Schoonheidssalon Josje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pedicure en Schoonheidssalon Josje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Josje Vos via info@schoonheidssalonjosje.nl.